MYK Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Sınav Detayları

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

17UY0298-4-Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 17UY0298-4-Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

17UY0298-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Bilgisayar, Görüntüleme cihazları (fotoğraf makinesi, kamera, projeksiyon cihazı), Hesap makinesi, İletişim araçları (telefon, telsiz vb.) , Ofis araç ve gereçleri (makas, maket bıçağı, zımba vb.), Ofis ekipmanları (fotokopi makinesi, faks, tarayıcı vb.), Satış kiti (el terminali, POP malzemesi ve POS cihazı, tanıtım CD’si, broşür, katalog, numune, fatura, seyahat/iş programı vb.), Ticari belgeler (irsaliye, fatura, psf, sipariş formu vb.)


10. Teorik Sınav:

A1 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 15 soru sorulur, soru başına 1-2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir.

B1 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı uygulanmalıdır. 10 soru sorulur, soru başına 1-2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir.

B2 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 10 soru sorulur, soru başına 1-2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir

B3 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 5 soru sorulur, soru başına 1-2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

T1

70

15

1-2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

T1

70

10

1-2 dk

B2

Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

T1

70

10

1-2 dk

B3

Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

T1

70

5

1-2 dk11. Performansa Dayalı Sınav:

A1 zorunlu yeterlilik biriminden performansa dayalı bir sınav yapılmamaktadır.

B1,B2,B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin her biriminden performansa dayalı bir sınav aşağıda anlatılan şekilde yapılır.

B1, B2,B3 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Ulusal Yeterliliğinde Ek B1 -2, Ek B2 -2, Ek B3 -2,’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1 -2, Ek B2 -2, Ek B3 -2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.12. Ölçme ve Değerlendirme

·Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

·Aşağıdaki alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.

A1+B1

A1+B2

A1+B1+B2

A1+B1+B3

A1+B2+B3

A1+B1+B2+B3

· Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

· Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı (Seviye 4)

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı (Seviye 4)

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı (Seviye 4)

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı
(Seviye 4)15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahipleri gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında QA AKADEMİ’ nin gözetim yöntemi ile değerlendirilir.


18. Yeniden Belgelendirme:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı, seçmeli birimlerden de en az B1 yada B2 birimlerinden birinden başarılı olunması gereklidir.

23.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.


24. Programa ait spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-221 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 17UY0298-4 R00 MKT Alım Satım Danışmanı

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-347 MKT Alım Satım Danışmanı (17UY0298-4 R00) B1-B2-B3 Uyg. Sınavı Kont. F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 17UY0298-4-Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı - Seviye (4)