MYK Endüstriyel Taşımacı Sınav Detayları

Endüstriyel Taşımacı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

13UY0145-3-Endüstriyel Taşımacı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 13UY0145-3-Endüstriyel Taşımacı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

ENDÜSRTİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Endüstriyel Taşımacı, üretim sahası, depo ve benzeri alanlardaki çeşitli yükleri, uygun taşıma ve kaldırma araçlarını kullanarak yatay ve dikey doğrultularda, kısa mesafelerde taşıyan, yükleri istifleyen ve araçlara yükleyip indiren kişidir. Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip olup olmadıklarını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir

2. Zorunlu Birimler

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2: Kalite Yönetim Sistemi

A3: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım

Seçmeli Birimler

B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı

B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı

B3: Sapancılık

3. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

I. Alternatif: A1, A2, A3, B1

II. Alternatif: A1, A2, A3, B2

III. Alternatif: A1, A2, A3, B1,B2

IV. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B3

V. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2,B3

VI. Alternatif: A1, A2, A3, B3

4. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliği sınavına girmek için G sınıfı ehliyet ve sınavına girilecek endüstriyel taşıma aracına ilişkin operatör belgesine sahip olmak gerekir.

5. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

6. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

7. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

8. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.

9. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

10. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

Askı

Bezler, emici malzemeler

Çeşitli bağlama kayışları

El terminali/bilgisayarı

Forklift

Kullanım kılavuzları

Palanga

Römork

Taşıma-kaldırma donanımları

Yapı iskelesi

Yük asansörü

Manivela

11. Teorik Sınav:

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

T1

60

10

1,5-2 dk

A2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

T1

60

10

1,5-2 dk

A3

İŞ ORGANİZASYONU, ÖN KONTROLLER VE BAKIM

T1

60

10

1,5-2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

ENDÜSTRİYEL FORKLİFT, İSTİF MAKİNESİ VE TRANSPALET KULLANIMI

T1

70

20

1,5-2 dk

B2

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ KULLANIMI

T1

70

10

1,5-2 dk

B3

SAPANCILIK

T1

70

10

1,5-2 dk

12. Performansa Dayalı Sınav:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri ve Kalite Yönetim Sistemi yeterlilik biriminde adayların performans sınavı; gerçek iş ortamında, öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine ilişkin geliştirilmiş “uygulama kontrol listesi” ile yapılır. Adayların bu yeterlilik birimi için hazırlanan “uygulama kontrol listesinde” yer alan adımların tamamından başarı göstermeleri gerekmektedir.

İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım ile ilgili olarak bir uygulama (P1) yaptırılır. Değerlendirme, ilgili organizasyon, kontrol ve bakım faaliyetlerinin temel uygulamaları üzerinden yapılacaktır. İşlemler sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Adayın iş organizasyonu, ön kontroller ve bakım işlerinde sınav materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alması beklenir.

Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı ile ilgili olarak bir uygulama (P1) yaptırılır. Değerlendirme, ilgili kaldırma ve taşıma donanımlarının genel bakım ve yerinde konumlandırma uygulamaları ile yükü hazırlama, kaldırma, taşıma ve yerleştirme uygulamaları üzerinden yapılacaktır. İşlemler sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Adayın endüstriyel forklift, istif makinesi ve transpalet kullanma işleminde sınav materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alması beklenir.

Elektrikli Çekici Kullanımı ile ilgili olarak bir uygulama sınavı yaptırılır. Değerlendirme yükün hazırlanması ve taşınarak başka bir yere konulması işlemi üzerinden yapılacaktır. İşlemler sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Adayın endüstriyel elektrikli çekici kullanma işleminde sınav materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alması beklenir.

Sapancılık ile ilgili olarak bir uygulama sınavı yaptırılır. Değerlendirme yükün güvenli şekilde tutulmasını/taşınmasını sağlayan düzeneğin hazırlanması işlemi üzerinden yapılacaktır. İşlemler sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Adayın sapancılık işlemlerinde sınav materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alması beklenir.

13. Ölçme ve Değerlendirme

- Adaylar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için yazılı ve uygulamalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

- Yazılı sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Uygulamalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

- Sınavın yazılı ya da uygulamalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

14. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

15. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0045-3

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik – 13UY0145-3

16. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

17. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

18. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez QA AKADEMİ tarafından gözetime tabi tutulur.

19. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin geçerlilik süresi sonunda aday, tüm yeterlilik birimlerini kapsayacak şekilde “Belge Yenileme Sınavı” na girer. Belge Yenileme Sınavı ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

20. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

21. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

22. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

23. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

24. Diğer Şartlar:

24.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

24.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.

24.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

24.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

24.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

24.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

24.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

25. Programa ait spesifik şartlar:

Programa ait spesifik şart bulunmamaktadır.


Endüstriyel Taşımacı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 13UY0145-3-Endüstriyel Taşımacı - Seviye (3)