MYK Metal Kesim Operatörü Sınav Detayları

Metal Kesim Operatörü Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

METAL KESİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün (Seviye 4), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme-değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal sektöründe, metal kesim işlerinde çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

2. Zorunlu Birimler

12UY0083-3/A1 METAL KESİM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 12UY0083-3/A2 METAL KESİM İŞLERİNDE ÇEVRE KORUMA MEVZUATI 12UY0083-3/A3 METAL KESİM İŞLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

Seçmeli Birimler

12UY0084-4/B1 SAC KESME-DİLİMLEME

12UY0084-4/B2 LAZER KESİM

12UY0084-4/B3 PLAZMA KESİM

3. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.

4. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

5. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

6. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

7. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

8. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.

9. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

10. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

Anahtar takımları, Avuç içi taşlama, Balyalama donanımı, Basınç düşürücü, Bilgisayar, Gaz hortumları,

Gaz tüpleri, Hava tabancası, işkence Kompresör, Kontrol, hata/fire formları, Lazer kesim makinesi, Levye

Özel bağlama aparatları, Plazma kesme tezgâhı, Sac kesme-dilimleme makinesi, Sac makası, şartlandırıcı, arkalama araçları,

11. Teorik Sınav:

(T1) Çoktan seçmeli yazılı sınav: Yeterlilik biriminde yer alan öğrenme çıktılarını kapsayan bilişsel ifadelerin ölçüleceği her biri eşit puanlı en az 4 soruluk bir sınav yapılır. Adaylar bu sınavdan en az % 70 oranında başarılı olmak zorundadır. Soru başına en fazla 2 dakika süre verilir. Bu yeterlilik biriminin uygulama gerektiren başarım ölçütleri, ilgili seçmeli yeterlilik birimlerinin performans sınavlarında ölçülür.

(T1) En az 15 sorudan oluşan çoktan seçmeli yazılı sınav. (T2) En az 10 soruluk çoktan seçmeli yazılı sorularla birlikte en az 3 soruluk açık uçlu sorulardan oluşan teorik sınav. T1 veya T2 sınavından başarılı olmak için en az % 60 oranında başarılı olunması gereklidir. Soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Açık uçlu sorular için soru başına en fazla 4 dakika süre verilmelidir. T1 veya T2 yöntemlerinden herhangi biri uygulanabilir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

METAL KESİM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

T1

70

4

2 dk

A2

METAL KESİM İŞLERİNDE ÇEVRE KORUMA MEVZUATI

T1

70

4

2 dk

A3

METAL KESİM İŞLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

T1

70

4

2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

SAC KESME-DİLİMLEME

T1

60

15

2 dk

B2

LAZER KESİM

T1

60

15

2 dk

B3

PLAZMA KESİM

T1

60

15

2 dk

12. Performansa Dayalı Sınav:

(P1) Beceri sınavı lazer kesime, plazma kesim, sac kesme dilimlemeyi esas teşkil eden bir imalat resmi dikkate alınarak gerçek imalat şartlarında yaptırılır. Beceri sınavının süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir. (P1) beceri sınavında adayın kontrol listesindeki belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekir. Kontrol listesinin tüm öğrenme çıktılarını kapsamalıdır.

13. Ölçme ve Değerlendirme

12UY0084-4 metal kesim operatörü seviye 4 Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu QA AKADEMİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu alan olan A1, A2, A3 ve seçmeli birimlerden başvurduğu alana ilişkin birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Adayın her iki sınavdan da başarılı olması beklenmektedir. Herhangi bir sınav türünden başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir. Devre elemanları adaylara verilecek veya ilan edilecek katalogdan seçilecektir.

14. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

15. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

METAL KESİM OPERATÖRÜ (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0237-3 12UMS0237-4

METAL KESİM OPERATÖRÜ (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik - 12UY0084-4

16. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

17. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

18. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez QA AKADEMİ tarafından gözetime tabi tutulur.

19. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin geçerlilik süresi sonunda aday, tüm yeterlilik birimlerini kapsayacak şekilde “Belge Yenileme Sınavı” na girer. Belge Yenileme Sınavı ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

20. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

21. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

22. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

23. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

24. Diğer Şartlar:

24.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

24.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.

24.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

24.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

24.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

24.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

24.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

25. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.


Metal Kesim Operatörü Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü - Seviye (4)