MYK İnşaat İşçisi Sınav Detayları

İnşaat İşçisi Seviye (2) Mesleki Yeterlilik Sınavı

16UY0253-2-İnşaat İşçisi sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 16UY0253-2-İnşaat İşçisi Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

A2- Genel İnşaat İşleri

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Baret

Eldiven

Emniyet Kemeri

İş Ayakkabısı

Koruyucu gözlük

İş Elbisesi

Toz Maskesi

Numaralı Reflektörlü Yelek

Sıva Alçısı

Saten alçı

Bağ Teli

Balyoz

Ano Çıtası

Çekiç

Çimento

Çiroz kelepçe

Çiroz kelepçe anahtarı

Çivi muhtelif

Çivi önlüğü 1 ad

Demir bükme ekipmanı

İlk Yardım çantası

Yangın söndürme Cihazı 2

Demirci tezgahı

Gönye

Jüt kanaviçe (ıslak çuval)

Kalem

Kanca

Karıştırıcı mikser

Karıştırma ucu

Kazma

Kereste (muhtelif ) tahta 2 boy-5*10 2m-10*10

Kerpeten

Keski

Keski/Murç

Kireç

Kişisel koruyucu donanım set olarak tamamı

Köşe devir malası

Köşe Profili

Kum

Kum ölçeği

Kürek

Lastik tokmak

Levye

Mala çeşitleri muhtelif

Manivela

Markalama kalemi

Mastar 2m lik

Metal ve beton delme matkap uçları

Metre

Naylon branda (beton örtüsü)

Oturak makası

Pala testere

Paspayı elemanları 2.5-3-4-5 cm lik

Pense

Rabitz teli

Saplama (Tie-Rot) somunu

Saplama (Tie-Rot) aynası

Seyyar kablo 10 m lik

Sıva filesi

Sıvacı küreği

Spatula muhtelif

Su hortumu 5 mlik

Su kovası

Su ölçeği

Su terazisi

Sünger

Şakül

Tel fırça

Vibratör /daldırma)10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

Yalnız A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1 adlı sözlü bir sınav yapılır. A2 biriminden teorik sınav yapılmaz. T1 Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulur. Sınavda her bir soru için 3 dk. süre verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın sözlü sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

10

3dk

A2

Genel İnşaat İşleri

-

-

-

-11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 zorunlu yeterlilik biriminden performans sınavı yapılmaz. A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise P1 adlı performansa dayalı sınav yapılır. P1 sınavlarının sınav süreleri fiili imalat süreleridir. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birim de sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

--

--

--

--

A2

Genel İnşaat İşleri

P1

70

Uygulama

Soruya göre12. Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu QA AKADEMİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

15UMS0463-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 Ulusal Meslek Standardı

16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 1 defa performans izleme raporu hazırlanır. Rapor belgenin verildiği tarihten itibaren 2-3 yıl arasında yapılır.18. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili QA AKADEMİ’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumun da belge sahibi fiili olarak toplam 12 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.

23.3Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

23.4Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.8Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-195 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 16UY0253-2 R00 İnşaat İşçisi

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-276 İnşaat Yeterlilikleri T2 Mülakat Sınavı Soru Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-286 İnşaat İşçisi (16UY0253-2 R00) A2-P1 Performans Soru F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


İnşaat İşçisi Seviye (2) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 16UY0253-2-İnşaat İşçisi - Seviye (2)