MYK Su Yalıtımcısı Sınav Detayları

Su Yalıtımcısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

12UY0058-3-Su Yalıtımcısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 12UY0058-3-Su Yalıtımcısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

SU YALITIMCISI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

A2- Temel ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

A3- Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

A4- Çatılarda Su Yalıtımı

Seçmeli Birimler

12UY0058-3/B1 Depolarda ve Havuzlarda Su Yalıtımı

12UY0058-3/B2 Tünel, Köprü ve Viyadüklerde Su Yalıtımı

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

Baret

Eldiven

Çelik Burunlu Ayakkabı

İş Elbisesi

Toz Maskesi

Koruyucu Gözlük

Numaralı Fosforlu Yelek

İlk YardIm ÇantasI

Yangin Söndürme 2 Kg Lik

Te

Spatula

Rulo (Astar Ve Sürme İzo.İçin)

Çelik Mala

Maket Biçaği

Firça (5 Numara)

Temizlik Firçasi

Badana Firçasi

Mala (26 Lik)

Temizlik Firçasi

Badana Firçasi

Dübel

Vida ( 10 – 12)

Baski Çitasi

Bitümlü Bant

Harc Teknesi/Leğen

Su Yalitim Membrani (Polyester Keçe Veya Cam Tülü Taşiyicili-10 M’lik)

Sürme Tip Bitüm/Çimento Esasli İzolasyon Malzemesi

Bitüm Esasli Su Yalitim Astari (5kg)

Sentetik Su Yalitim Örtüsü

İş Merdiveni

Su Terazisi

Tamir Harci (Su Yalitim Öncesi)

10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

Yalnız A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 20 adet soru sorulur. 20 sorulu bu teorik sınavda 16 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan soruların ½’si boşluk doldurmalı sorulardan diğer ½’si de doğru-yanlış ifadeli sorulardan oluşur. Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

A1

Su Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

20

2 dk

A2

Temel ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

-

-

-

-

A3

Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

-

-

-

-

A4

Çatılarda Su Yalıtımı

-

-

-

-

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

B1 ve B2 seçmeli yeterlilik birimlerinden yazılı teorik bir sınav yapılmamaktadır.

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Depolarda ve Havuzlarda Su Yalıtımı

-

-

-

-

B2

Tünel, Köprü ve Viyadüklerde Su Yalıtımı

-

-

-

-

11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 zorunlu yeterlilik biriminden performansa dayalı bir sınav yapılmamaktadır. A2, A3 ve A4 zorunlu yeterlilik birimlerinin her biriminden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım

Notu

Soru

Sayısı

Sınav

Süresi

A1

Su Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

-

-

-

-

A2

Temel ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

P1

80

Uygulama


A3

Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

P1

80

Uygulama


A4

Çatılarda Su Yalıtımı

P1

80

Uygulama


SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

B1 ve B2 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım

Notu

Soru

Sayısı

Sınav

Süresi

B1

Depolarda ve Havuzlarda Su Yalıtımı

P1

80

Uygulama

-

B2

Tünel, Köprü ve Viyadüklerde Su Yalıtımı

P1

80

Uygulama

-

12. Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Su yalıtımcısı (Seviye3) Ulusal Yeterliliği (12UY0058-3) ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu birimlerin tamamından ve seçtiği seçmeli birimden başarılı olması gerekmektedir.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

11UMS0134-3 Su Yalıtımcısı seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

12UY0058-3 Su Yalıtımcısı seviye 3 Ulusal Yeterliliği

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.


16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince geçerlidir.

18. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda SU YALITIMCISI olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

23.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.3 Adaylar sınav giriş formlarını ve kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

23.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

23.5 QA AKADEMİ tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

23.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.


Su Yalıtımcısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 12UY0058-3-Su Yalıtımcısı - Seviye (3)