MYK Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Sınav Detayları

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

11UY0033-3-Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 11UY0033-3-Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

Seçmeli Birimler

- 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

- 11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

- 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

- 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

- 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

- 11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

- 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

- 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

− Başvuran adayın 18 yaşından gün almış olması,

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- pWPS Fotokopisi (gerektiğinde)

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

- Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynakçı çekici, Sarf malzemeler

- Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

- Kaynak yöntemine uygun kaynak makinası

10. Teorik Sınav:

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin yanında B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B14 seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları QA AKADEMİ soru bankasından seçilen her bir birim için 10 adet sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın A1 ve A2 zorunlu birimlerinden %60 ve seçmeli B birimlerinin en az bir tanesinden T1 - 50 % doğru cevap vermesi gerekmektedir. A1 yeterlilik birimi için uygulanan T1 sınavından başarısız olan adaylar seçmeli alan birimleri için uygulanacak olan P1 ( Uygulama ) sınavına katılamazlar.

11. Performansa Dayalı Sınav:

A1 ve A2 yeterlilik birimlerinin yanında B yeterlilik birimlerinden en az bir tanesi için performansa dayalı sınav uygulanmaktadır.

(P1): B birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin yanında B grubu seçmeli yeterlilik biriminin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir. Yeterlilik birimlerinden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir. İlave öğrenme çıktılarının ölçüleceği sınavda 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır ve soru başına 2 dk. süre verilir.

Başarı Ölçütü: T1 sınavlarından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 50 % puan almak gerekmektedir

13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve ALBERK Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları

Değerlendirme Standartları

11UY0033 - 3Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye – 3)Ulusal Yeterlilik

09UMS0001 - 3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye-3)

Meslek Standardı TS - TS EN ISO 9606-1

EN ISO 5817 Kaynak Kusurları İçin Kalite Seviyeleri

-EN ISO 15609

15. Belgelendirme

Uygulamalı sınav sonucu uygulamada kullanılan parçalar QA AKADEMİ’ de teste tabi tutulduktan sonra Sınav Yapıcı tarafından Kırma Deney, Eğme Deney, Gözle Muayene Raporu düzenlenir. Parçalara ait test dışarda yapılacaksa; test numunesi gönderilir. Uygulamada kullanılan materyaller, ilgili test merkezinin sonucuna tabi tutulur. Test sonuçları her aday için ayrı ayrı raporlanır.

Uygulamalı sınav sonuçları ilgili standarda göre değerlendirilir. T1 ve P1 sınav sonuçlarına göre Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, 3 ( üç )yıllık bir süre için geçerlidir. Kaynakçı yeterliliğinin geçerliliği, sınav parçasının/parçalarının kaynak edildiği tarihte başlar. Bu, kaynak koordinatörü veya çalışanın sorumlu olduğu personelin kaynakçının ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını tasdik etmesi şartıyla geçerlidir. Bu durum her altı ayda bir tasdik edilmelidir.

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, üç yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır.

b) Altı aydan daha uzun olmayan bir süre kaynak işlemine ara vermeye izin verilir.

c) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır.

d) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır.

Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir

18. Yeniden Belgelendirme:

Belge Yenilemesi ile Belgenin 3 yıl daha uzatılabilmesi için;

a) Bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilir olmalı ve imalatta kullanılan WPS / WPS leri desteklemeli.

b) Kullanılacak kanıt radyografik veya ultrasonik muayene sonucu olmalı veya

c)Muayene sonucunda kusurlar yeterli kabul seviyelerinde olmalı. Bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerine yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) deneyi olmalıdır. d) Muayene sonuçları kaynakçının sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermeli.

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka Kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile ALBERK tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ALBERK test parçalarını saklamayı garanti etmez

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A1 ve A2 zorunlu yeterlilik biriminden, ilave öğrenim çıktılarından ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir. İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik birimi sınavından başarısız olan aday, performansa dayalı bölüm sınavına katılamaz.

23.3 Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.

23.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçalarının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan parça) üzerine -gizlilik ve güvenliği sağlamak açısından- adayların TC kimlik numaralarından bir bilgisayar programı aracılığı ile otomatik olarak oluşturulan Aday No yazılır. Kayıt altına alınan test parçaları, aşağıda belirtilen itiraz süresince QA AKADEMİ tarafından muhafaza edilir.

23.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar:

24.1 GENEL SINAV ŞARTLARI

24.1.1İlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntem ve pozisyonlarına uygundur.

24.1.2 Sınav parçasının boyutları standartlara uygun olarak hazırlanır.

24.1.3 Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler standartlara veya imalatta kullanılan koşullara uyumludur.

24.1.4 Parçanın kaynak ağzı geometrisi ve kaynak parametrelerinin yeterlilik sınavı için kullanılan malzeme kalınlığı ve kaynak yöntemi gerçeğe en uygun olacak şekilde seçilerek, kaynakçının kaynak yönteminin belirtilen ayrıntılarını izlemesi sağlanır.

24.1.5 Sınav parçaları, sınav yapan ve adayın kontrolünde kodlanır.

24.1.6 Sınav parçasının kaynağı için gerekli süre, üretim anında gerekli olan süreye eşit olarak tanınır.

24.1.7 Kaynakçılar sınavı geçtikleri takdirde, aynı şekilde testteki kaynak tekniği ve hızları ile imalat ve montaj kaynaklarını da yapar.

24.1.8 Kaynakçının kapak pasosu hariç diğer pasolardaki küçük hataları taşlayarak veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle düzeltmesine izin verilir. Bunun için, sınavı yapanın onayı olmalıdır.

24.2 KAYNAKÇILARIN SINIFLANDIRILMASI

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı sınavının amacı, kaynakçıların ilgili standartlara göre hazırlanmış olan kalifiye edilmiş bir “Kaynak Prosedür Şartnamesi” (WPS)’ ne göre kaynakları yapabileceklerinin kanıtlanmasıdır.

DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KALİFİYE EDİLİR.

Kaynakçılar, ilgili standartta belirtilen malzeme grubuna yönelik olarak hazırlanmış sınav parçalarının yine standartta tanımlandığı şekilde hazırlanmış bir WPS’e uygun bir şekilde (sınava uygun şekilde hazırlanmış olan Boru Parçası aday tarafından punta atılarak veya kelepçe kullanmak suretiyle sabitlenir) Kaynak konumlandırılarak 45 derece eğimli ( H-L 045 ) pozisyonda yapılır.

Uygulama sırasında akım, gerilim, kaynak hızı, kutuplama, elektrot çapı, tip uygunluğu, boru çapı ve et kalınlığı vb. parametreleri dikkate alınarak kontrol edilir. Pratik sınav sonucunda yapılacak tahribatlı/tahribatsız muayene ve/veya mekanik testlerden standartlara göre başarılı olunması durumunda belgelendirme yapılır.

24.5. SINAVIN TEKRARLANMASI

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.

Yeni bir sınav için minimum 1 hafta beklenir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 9606-1: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.

Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp sertifikalanabilirler.

Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez. Teorik ve pratik eğitim alması gerekir

24.6 TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ TESTLER

- EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip Tahribatlı test veya EN ISO 17020 akreditasyonuna sahip Tahribatsız test firmaları tarafından yaptırılacaktır.

- Eğer test parçaları başvuru sahibi tarafından belirlenen bir muayene kuruluşuna iletilmesi durumunda, ALBERK bilgilendirilir ve isteğine bağlı olarak testlere nezaret edebilir.

- Tahritatlı ve Tahribatsız testlerde;

Cihazlarının kalibrasyonlarını

Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)

Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve mekanik testler için)

Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik testler için)

İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını kontrol edecektir


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


11UY0033-3-Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - Seviye (3) Formu İndir - Başvuru Formu Yükle