MYK Sınav Detayları

Mesleki Yeterlilik Sınavı

Asansör Periyodik Muayene Elemanı Adayı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. Asansör Periyodik Muayene Elemanı Adayı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

ASANSÖR PERİYODİK MUAYENE PERSONELİ ADAYI PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu programın amacı; Asansör periyodik muayene elemanının adayının, 15/7/2015 tarihli ve 29417 mükerrer 2 nci sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Periyodik ' Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) kapsamında belgelendirilmek üzere ilgili tebliğde açıklanan eğitime, yeterliliğe, bilgi düzeyine, bilgi-beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmektir.

2. Zorunlu Birimler

-

Seçmeli Birimler

-

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

- Başvuru sahibi muayene elemanı adayının makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması gerekir.

-Aşağıda belirtilen kapsamlarda toplamda 32 saatlik eğitime katılım sağlamış olması gerekir

EGITIMIN ADI EĞİTİMİNSÜRESİ
Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO [EC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimı' İçin Şartlar 4 Saat
Mevzuat Eğitimi(Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı ve benzerleri.) 6 Saat
Kontrol Listeleri EğitimiElektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi (4 Saat)Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi (4 Saat) 8 Saat
Standart Eğitimi(TS EN 8l-l +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58,TS EN 81-20, TS EN 8l-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar) 8 Saat
Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama ve benzerleri.) 2,5 Saat
Temel Hidrolik Eğitimi 1 saat
Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi 0,5 Saat
Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 1 saat
Muayene Elemanının Davranışı ve Mesleki Etiği Eğitimi 1 saat

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Diploma

- Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler. (Eğitim)

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- 32 saatlik teorik eğitim sonrası yazılı sınav şeklindedir.

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Kalem, silgi

10. Teorik Sınav:

(T1) 30 sorudan oluşan 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. Ayrıca (T2) 4 sorudan oluşan görsel soru sorulacaktır. Sorulara göre puan dağılımı aşağıda mevcuttur. Soruların/cevapların toplam değeri 100 (Yüz) puandır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 (Yetmiş) puan alması gerekir. Sınavın toplam süresi 90 dakikadır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Soru Sayısı

Toplam

Puanı

Sınav Süresi (Toplam)

Akreditasyon Standardı Eğitimi

(TS EN ISO [EC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının işlerimi için Şartlar)

T1

2

4

90 dk

Mevzuat Eğitimi

(Asansör Yönetmeliği, Asansör Periyodik Kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı Ve benzeri.)

T1

8

16

90 dk

Kontrol Listeleri ve Standart Eğitimi

(TS EN 8l-l +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58,TS EN 81-20, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)

T1

16

32

90 dk

Temel Elektrik ve Hidrolik Eğitimi

T1

2

4

90 dk

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

T1

2

4

90 dk

Görseller (Kontrol listeleri ve standartlar

(TS EN 8l-l +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58,TS EN 81-20, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)

T2

4

40

90 dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

Bu programda performansa dayalı sınav yoktur.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Sorular ayrı ayrı değerlendirilip puanlanır.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin sınav merkezleri veya ilgili mevzuat gereği tüm yasal tedbirlerin alındığı ve sorumlusu ile sözleşme yapıldığı asansör/asansörlerde gerçekleştirilir

13.2 Sınav QA AKADEMİ’ nin sınav merkezleri harici bir sözleşmeli alanda yapılacak ise malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, QA AKADEMİ’ nin sınav merkezleri harici bir sözleşmeli alanda yapılacak olması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 01.08.2016 tarih ve 29788 sayılı resmi gazetede yayınladığı “Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliği (SGM: 2016/18)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 01.08.2016 tarih ve 29788 sayılı resmi gazetede yayınladığı “Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliği (SGM: 2016/18)

15. Belgelendirme

Sınav yapıcıların değerlendirdiği sınav sonuçlarına göre, karar verilir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

-Yazılı sınav başarı belgesinin (Asansör Periyodik Muayene Personeli Adayı) geçerliliği 18 aydır.

18. Yeniden Belgelendirme:

Asansör Periyodik Muayene Personeli Adayında yeniden belgelendirme süreci yoktur. 18 ay dolmasına rağmen uygulama sınavına katılmamış olan aday tüm haklarını kaybeder. Bu durumda başvuru sahibi yeniden ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlamak zorundadır.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

-Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir.

-Kendi talep ettiği takdirde iptal edilir.

-18 ay dolmasına rağmen uygulama sınavına katılmamış ise belgesi iptal edilir.

-Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikayetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Yazılı sınav neticesinde başarı sağlayamayan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına eğitime katılım sağlamadan 18 ay içerisinde bir kez daha yazılı sınava girme hakkı verilir

23.3 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.4 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.5 Sınavlar kamera ile kayıt altına alınır.

23.6 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.


Mesleki Yeterlilik Sınavı


Asansör Periyodik Muayene Elemanı Adayı - Formu İndir - Başvuru Formu Yükle